SPŠ Strojnícka

Stredná priemyselná škola (SPŠ) je v povedomí Ružomberčanov zafixovaná ako strojnícka priemyslovka. Určite preto, lebo dlhé roky prívlastok "strojnícka" v názve školy naozaj mala. Brány školy sa otvorili 1. septembra 1952, pričom terajšia SPŠ začínala pod názvom Vyššia priemyselná škola strojnícka. Pripomínala si teda 50. výročie svojho vzniku.
Pri tejto príležitosti sa konala 11. októbra 2002 v spoločenských priestoroch SCP, a. s. slávnostná akadémia. Okrem bývalých pedagógov a zamestnancov školy sa jej zúčastnili riaditelia a vedúci pracovníci organizácií, ktoré so školou spolupracujú, riaditelia základných a stredných škôl v meste, hostia a sponzori podujatia. Po slávnostnom príhovore odovzdal primátor mesta Juraj Čech ocenenie tým pedagógom školy, ktorí v SPŠ odučili 30 a viac rokov. Ocenení boli: Dušan Baláž, Pavol Hromada, Milan Klobušiak, Branislav Kostolný, Jozef Kovács, Ján Mišúth, Stanislav Vilček a Tatiana Vilčeková. Za 50 rokov svojej existencie vychovala viac než 4 500 absolventov denného štúdia a bezmála 600 absolventov štúdia popri zamestnaní. Prvým riaditeľom školy bol Jozef Pokorný, potom nasledovali ďalší: Alojz Jablonský, Pavol Hromada a Dušan Baláž.

Zvlášť v posledných rokoch sa jubilantka menila na modernú školu s vynikajúcim počítačovým vybavením. V škole boli štyri počítačové učebne, počítačová sieť, škola spravovala svoju internetovú doménu spsrk.sk, mala vlastný web server www.spsrk.sk, scaner a veľkoplošnú tlačiareň. Dávnejšie sa zapojila do projektu Infovek. Samozrejme, že škola sledovala tiež trendy v programovom vybavení. Študenti konštruovali parametrické modely, programovali NC stroje, tvorili výkresovú dokumentáciu pomocou CAD systémov, pri vypracovaní rôznych zadaní a projektov využívali Word, Excel, Corel

Videorozhovor

Fotogaléria SPŠ Strojníckej